podn|ieść

podn|ieść
pf — podn|osić impf (podniosę, podniesiesz, podniósł, podniosła, podnieśli — podniosę) vt 1. (unieść w górę) to raise, to pick up
- podnieść dziecko do góry to lift the child up
- podnieść kołnierz to raise the/one’s collar
- podnieść kurtynę to raise the curtain
- podnieść słuchawkę telefonu to pick up the receiver
- podnieść książkę z ziemi to pick the book up off the ground
2. (postawić) podnieść przewrócone krzesło to pick up the chair
- podnieść chorego na łóżku to raise the patient up in his bed
3. (przybliżyć) to raise, to lift
- podnieść szklankę do ust to raise the glass to one’s lips
- podniósł lornetkę do oczu he lifted the binoculars to his eyes
4. (spowodować uniesienie w górę) to raise
- samochód podniósł tumany pyłu the car raised clouds of dust
5. (podwyższyć) to raise, to increase
- podnieść płace/zarobki to raise a. increase salaries
- podnieść kwalifikacje/wydajność pracy to improve qualifications/the efficiency of the work force
- podnieść poziom nauczania to raise the standard of education a. teaching
- podnieść napięcie prądu to step up a. increase voltage
- nie wiem, jak obniżyć podniesioną temperaturę u dziecka I don’t know how to bring down a raised temperature in a child
6. (wszcząć) to raise [alarm, bunt, protest]
- podnieść krzyk/płacz to start to yell/cry
- podnieść wrzawę to make a din a. a racket pot.
7. książk. (uwydatnić) to praise
- podnieść znaczenie czegoś to praise the importance of sth
- podnosić czyjąś dobroć/dzielność to praise sb’s kindness/courage
8. przen. (odbudować) to rebuild
- w ciągu kilku lat podnieśli kraj z ruiny within a few years they raised the country from ruin
9 Mat. podnieść liczbę do potęgi to raise a number to a given power
- podnieść liczbę do kwadratu/sześcianu to square/cube a number, to raise a number to its square/cube
- 5 podniesione do kwadratu równa się 25 5 squared equals 25; 5 raised to the 2nd power is 25
podnieść się — podnosić się 1. (wstać) to raise oneself, to rise, to get up on one’s feet
- podnieść się z krzesła/zza stołu to get up from the chair/table
- podnieść się na palce to stand on tiptoe
2. (zostać uniesionym) to go up
- podniosły się wszystkie ręce all hands went up
- podniosło się ramię semafora the semaphore’s arm went up
3. (wzlecieć) to rise
- kurz się podniósł dust rose from the ground
- mgła się podniosła the fog lifted
4. (podwyższyć się) to rise
- w niektórych miejscach ląd się podniósł in some areas the land rose
- podniósł się poziom wody w rzece the water level rose in the river
5. (stać się większym) to rise
- podniosły się dochody incomes have risen
6. przen. (otrząsnąć się) to pick up
- podnieść się z nędzy to rise up from poverty
7. (dać się słyszeć) to rise
- w tłumie podniosły się krzyki/protesty shouts rose up from the crowd
- podniosło się kilka głosów sprzeciwu a few voices rose in protest
podnieść głos to raise (one’s) voice
- usłyszałem podniesiony głos I heard a raised voice
- podnieść kogoś na duchu to raise a. lift sb’s spirits
- podnieść kogoś do godności arcybiskupiej to elevate sb to the rank of archbishop
- podnieść kotwicę Żegl. to weigh a. raise anchor także przen.
- podnieść żagle Żegl. to set sail
- podnieść rękę na kogoś to raise one’s hand to strike sb
- podnieść się (z łóżka) to recover from an illness, to rise from one’s bed
- iść a. kroczyć z podniesionym czołem to walk tall
- podnieść kwestię/problem/temat to raise the question/problem/subject
- podnieść oczy a. wzrok to raise a. lift one’s eyes, to look up

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

 • IESC — International Executive Service Corps (Business » International Business) …   Abbreviations dictionary

 • boży — podn. Słowo (słowo) Boże (boże) «nauka Jezusa Chrystusa zawarta w Ewangelii»: Przypomnij sobie prawo najwyższej mądrości, słowa Boże. Wolno bronić swego życia i życia swego narodu, ale napadać nie wolno! Z. Żurakowska, Jutro. Artysta, poeta itp.… …   Słownik frazeologiczny

 • dokonać — podn. Dokonać życia, żywota, dni «umrzeć»: Owdowiawszy, dokonała Jadwiga żywota jako mniszka w Gnieźnie. P. Jasienica, Polska Piastów. Coś dokonuje reszty zob. reszta 2. Dokonać cudu (cudów) zob. cud 6 …   Słownik frazeologiczny

 • dokonywać — podn. Dokonać życia, żywota, dni «umrzeć»: Owdowiawszy, dokonała Jadwiga żywota jako mniszka w Gnieźnie. P. Jasienica, Polska Piastów. Coś dokonuje reszty zob. reszta 2. Dokonać cudu (cudów) zob. cud 6 …   Słownik frazeologiczny

 • kapłanka — podn. Kapłanka, strażniczka domowego, rodzinnego ogniska «kobieta poświęcająca się życiu rodzinnemu»: Mąż jako jedyny żywiciel rodziny, żona jako kapłanka domowego ogniska – ten wzór (...) realizowany był tylko przez zamożne mieszczaństwo. WO… …   Słownik frazeologiczny

 • namiestnik — podn. Namiestnik Chrystusa, Chrystusowy «papież»: Namiestnik Chrystusa na ziemi nie jest tylko głową ziemskiego Kościoła czy tym bardziej mikropaństwa kościelnego. Jest przede wszystkim najwyższym w świecie i najbardziej uniwersalnym autorytetem… …   Słownik frazeologiczny

 • nawa — podn. Nawa państwowa «państwo»: Często dążenia Polski i jej sąsiadów wzajemnie się wykluczały, stanowiły zarzewie konfliktów. Ludzie kierujący polską nawą państwową, a także i duże odłamy społeczeństwa, dążyły do budowy Polski w możliwie… …   Słownik frazeologiczny

 • ognisko — podn. Ognisko domowe, rodzinne «dom rodzinny lub rodzina i związane z nimi poczucie bezpieczeństwa i ciepła»: Całe lata mu zazdrościł. I świetnej żony, i w ogóle ciepła domowego ogniska. P. Krawczyk, Plamka. Kapłanka, strażniczka domowego,… …   Słownik frazeologiczny

 • ojcowie — podn. Ojcowie miasta «radni miejscy»: Ojcowie miasta wygospodarowali dla biedujących artystów pewne fundusze przeznaczone na miesięczne stypendia. T. Kwiatkowski, Panopticum …   Słownik frazeologiczny

 • oświata — podn. Nieść, zapalić kaganek, przestarz. kaganiec oświaty «szerzyć, krzewić oświatę»: (...) za swój życiowy cel obrał sobie niesienie kaganka oświaty wszystkim tego pozbawionym. J. Kaczmarski, Plaża …   Słownik frazeologiczny

 • przenieść się — podn. Przenieść się do wieczności, na tamten świat, do lepszego świata, w zaświaty, przestarz. do wiecznej, niebieskiej, boskiej chwały «umrzeć»: (...) odbył się jeszcze jeden pogrzeb. Na tamten świat przeniósł się pan Feliks (...). J. Stawiński …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”